Ποιοι Είμαστε

HEL.S.S.A

Η αστική εταιρεία HEL.S.SA είναι μια μη κερδοσκοπική, κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 78 εταιρεία. Με σκοπό την υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς/ κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ Κοινωνική ένταξη, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Αντιμετώπιση φτώχειας, Στήριξη της ερασίας της Επιχειρηματικότητας, Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος) και γενικότερα την πραγμάτωση δραστηριοτήτων στα κοινά και για το δημόσιο όφελος σε θέματα που σχετίζονται με την ευημερία των ανθρώπων, επιμέρους ομάδων κια γενικότερα την κοινωνία στο σύνολο της.

Ειδικότερα όπως διατυπώνεται παρακάτω:

  • Η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων και Οργανισμών που ασκούν εξουσία στοχωρο της πολιτικής, της διοίκησης ή της οικονομίας.
  • Η προάσπιση των συμφερόντων και η αξιολόγηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
  • Η ενθάρυνση διενέργειας αξιολογήσεων και από άλλους φορείς σε όλα τα επίπεδα κυβερνητικής και διοικητικής δραστηριότητας.