Ιδρυτές οι αρχικοιί εταίροι που υπέγραψαν το καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τα μέλη διαχωρίζονται σε Τακτικα, Επίτιμα και Απλά Μέλη και ειδικότερα: