Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων (Ευρωπαϊκών, Εθνικών, Περιφερειακών, Διεθνών) και πρωτοβουλιών για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών κοινωφελούς χαρακτήρα. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά:

 1. Την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών, των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και αναπήρων, ως και την στήριξη των ατόμων αυτών και των οικογενειών  τους.
 2. Την οργάνωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και  πολιτιστικών  εκδηλώσεων
 3. Την διεξαγωγή ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο στον κοινοτικό όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο .
 4. την οργάνωση συνεδρίων , επιστημονικών συμποσίων και διαλέξεων
 5. Την δημιουργία δικτύων πληροφορικής και διακίνησης της γνώσης
 6. Την αγωγή κοινότητας και ευαισθητοποίηση για την επιμόρφωση, την πληροφόρηση και την εκπαίδευση των ατόμων.
 7. Την προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής συμμετοχής και την προώθηση φόρουμ.
 8. να προβαίνει σε ενέργειες για την έκδοση βιβλίων, περιοδικών,επικοινωνιακών- επιστημονικών μελετών , μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων δυνάμεων να προάγουν στον τομέα των επιστημών και της γνώσης
 9. Παραγωγή και διάθεση έντυπου υλικού καθώς και ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού όπως εφημερίδες, newsletter, ιστοσελίδες, ιντερνετικόραδιόφωνο ιντερνετική τηλεόραση
 10. την προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης και την αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά της ανάγκης της εκπαίδευσης και της γνώσης σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
 11. Την συνεργασία με παρεμφερείς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμπραξη και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίουσεβασμούκαι εμπιστοσύνης και με ΟΤΑ , Περιφέρεια, κρατικές υπηρεσίες, άλλους φορείς ΜΚΟ εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, πανεπιστημιακά δίκτυα, , συνεταιρισμούς επιμελητήρια, εθελοντές κλπ
 12. .την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων

Η εταιρία προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών μπορεί να υποβάλλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση των κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινών προγραμμάτων, να συνεργάζεται ή να συμβάλλεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με κάθε τρόπο (καταρτίζοντας κάθε είδους δικαιοπραξίες ή συμβάσεις) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ελληνικό ή αλλοδαπό καθώς και με κρατικούς φορείς, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.