Ιδρυτές οι αρχικοιί εταίροι που υπέγραψαν το καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τα μέλη διαχωρίζονται σε Τακτικα, Επίτιμα και Απλά Μέλη και ειδικότερα:

 1. Ιδρυτές της Εταιρείας είναι τα φυσικά πρόσωπα που υπέγραψαν το καταστατικό σύστασης της Εταιρείας.
 2. Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται  σε Τακτικά, Επίτιμα και Απλά Μέλη.
  • Τα τακτικά μέλη της εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν σε στς Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας, να ψηφίζουν και να θετουν υποψηφιότητα για εκλογή τους ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής και να λαμβάνουν οποτεδήποτε γνώση για την οικονομική διαχείριση και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
  • Την ιδιότητα του Επίτιμου Μέλους αποκτούν υποστηρικτές της εταιρείας για τους σκοπούς που έχει συσταθεί ή εθελοντές. Τα επίτιμα μέλη στερούνται των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμμετεχουν όμως στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου παίρνουντον λόγο καιεκφέρουν τη γνώμη τους.
  • Τα απλά μέλη στερούνται επίσης των δικαιωμάτων ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, συμμετέχουν όμως στις Γενικές Συνελέυσεις, όπου παίρνουν τον λόγο και εκφέρουν γνώμη.
 3. Αν τα μέλη είναι φορείς ή νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται από τον εκπρόσωπο τους που θα ορισθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια τους.
  Η ιδιότητα του Τακτικού του Επίτιμου και του Απλού μέλους αποκτάται αμε την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της Γ.Σ και την εγγραφή του στα οικεία μητρώα της εταιρείας, αφού προηγουμένως καταβληθεί το ποσό της εισφοράς για την εγγραφή του εταίρου.
  Οι εταίροι και τα τακτικά μέλη θα καταβάλλουν κάθε έτος εισφορά το ύψος της οποίας θα καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων.
  Κάθε νέο μέλος που θα εισέρχεται στην εταιρεία θα υποχρεούται να καταβάλλει πέραν του ποσού της ετήσιας εισφοράς που θα ισχύει την χρονική στιγμη της έναρξης του, ένα ποσό εφάπαξ, το οποίο θα αποτελεί τέλος εγγραφής ενώ κάθε νεοεισερχόμενο Τακτικό μέλος υποχρεούται σε καταβολή δικαιώματος εγγραφής ύψυς και για το τρέχον έτος ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενου ετησίως από τη Διαχειριστική Επιτροπή