ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ HEL.S.S.A

Η αστική εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική, κοινωφελής κατά την έννοια του άρθρου 784. Έχει ως σκοπό την υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ.Κοινωνική ένταξη, Κοινωνικές υπηρεσίες, Αντιμετώπιση της φτώχειας, Στήριξη της εργασίας, της Επιχειρηματικότητας ,δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ) και γενικότερα την πραγμάτωση δραστηριοτήτων στα κοινά και για το δημόσιο όφελος σε θέματα που σχετίζονται με την ευημερία των ανθρώπων , επιμέρους ομάδων και γενικότερα την κοινωνία στο σύνολο της. Ειδικότερα όπως διατυπώνεται παρακάτω:

Η αξιολόγηση φυσικών ή νομικών προσώπων και Οργανισμών που ασκούν εξουσία στο χώρο της πολιτικής, της διοίκησης ή της οικονομίας.

Η προάσπιση των συμφερόντων και η αξιολόγηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Η ενθάρρυνση διενέργειας αξιολογήσεων και από άλλους φορείς σε όλα τα επίπεδα κυβερνητικής και διοικητικής δραστηριότητας. Η προώθηση της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης.

Για την επίτευξη των σκοπών του η Αστική Εταιρεία <<HEL.S.S.A.>> θα μπορεί να λειτουργεί ως «παρατηρητήριο» και να χρησιμοποιεί κάθε μέσον που κρίνεται πρόσφορο από τα Όργανά του. Ενδεικτικά σημειώνονται τα ακόλουθα μέσα :

Η θέσπιση μονάδων αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και η μέτρηση των αποτελεσμάτων στην ικανοποίηση αιτημάτων και αναγκών του πολίτη.

Η μέτρηση της πραγματικής βούλησης, ικανότητας και αποτελεσματικότητας της πολιτικής ηγεσίας και των διοικούντων. Η προώθηση ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης και παρακολούθησης σε όλο το φάσμα της πολιτικής, της κυβερνητικής εξουσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η εκπόνηση και η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων (ποιοτικών δεικτών) για την αξιολόγηση πολιτικών προσώπων και υπηρεσιών καθώς και δημοσίων ή διεθνών οργανισμών.

Η εκπόνηση και η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων (ποιοτικών δεικτών) για την αξιολόγηση και κατάταξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ή και ξεχωριστών Οργάνων τους.

Η ανάθεση διενέργειας αξιολογήσεων και εφαρμογής των ανωτέρω δεικτών σε επιστημονικές επιτροπές του σωματείου ή σε εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους ειδικευμένους φορείς που διαθέτουν το κύρος και τα εχέγγυα ακριβοδίκαιης και αντικειμενικής κρίσης.

H αξιολόγηση επί μέρους ιδιοτήτων ή δεξιοτήτων ανθρώπων που ασκούν εξουσία (πολιτικών, δημοσιογράφων, στελεχών Οργανισμών ή εταιρειών κ.α.).

Η πιστοποίηση της ποιότητας ή και η βαθμολόγηση των ανωτέρω κρινόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων ή και Ανεξάρτητων Αρχών.

Η διασφάλιση και κατοχύρωση σε εθνικό ή και διεθνές επίπεδο των μεθόδων, προγραμμάτων, προτάσεων και δεικτών αξιολόγησης που χρησιμοποιεί η εταιρεία όπως και των μελών του ξεχωριστά που μπορεί να χρησιμοποιούν την εταιρεία για την επίτευξη της ανάπτυξης πρότασης ή οιανδήποτε μελέτης, ή υποβολή πρότασης από εθνικούς πόρους, ή σε ανταγωνιστικές κοινοτικές πρωτοβουλίες , κλπ, (πατέντα).

Η ανάληψη δράσης και η διενέργεια εκδηλώσεων πάσης φύσεως που υπηρετούν τους ανωτέρω σκοπούς της Εταιρείας και την αποστολή της.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα της Κοινωνίας των Πολιτών.
Η συμμετοχή της εταιρείας και η εγγραφή της ως μέλους σε άλλους ημεδαπούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς Οργανισμούς με παρεμφερείς σκοπούς.

Ο συντονισμός της δράσης και η συνεργασία με άλλες οργανώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Η ίδρυση ή η συμμετοχή στην ίδρυση και την οργάνωση άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Ενώσεων, εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων πάσης φύσεως.

Η διεύρυνση της δραστηριότητας της εταιρείας και εκτός των ελληνικών συνόρων, σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Η οργάνωση ή η συμμετοχή σε συνεντεύξεις, συζητήσεις, συνέδρια ή σε εκπαιδευτικά και μορφωτικά προγράμματα, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων και άλλων εντύπων.

Η σύσταση και οργάνωση εντευκτηρίου, λέσχης, βιβλιοθήκης, γραφείων καθώς και παραρτημάτων της εταιρείας σε διάφορα μέρη.

Η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, λαογραφικών μουσείων, ξενώνων και κατασκηνώσεων για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών γεγονότων και Συνεδρίων.

Βασικό μέσο για την επίτευξη στόχων είναι η παροχή συμβουλευτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός η επικοινωνία και η επιστημονική υποστήριξη όλων των συνεργαζόμενων Μ.Κ.Ο., Δήμων και δημόσιων οργανισμών, που μπορούν να συμμετάσχουν από κοινού σε προγράμματα για τις «πράσινες πόλεις».

Η γνήσια εκπροσώπηση, η ομοσπονδοποίηση και δικτύωση εθελοντικών και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικοπροστασίας, οικοανάπτυξης του πολιτισμού της καταναλωτικής πίστης, ποιότητας ζωής και ανθρωπιστικής βοήθειας με στόχο την αποτελεσματικότερη παρέμβαση και δράση τους.

Να συντονίζει τις ενέργειες των Οργανώσεων – μελών της για την προστασία των ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων.

Να δημιουργεί  υποδομές για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Με την ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύης στο πλαίσιο την Κοινωνικής Οικονομίας και η ενίσχυση της απασχόλησης μέσα από την Πράσινη και Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα.

Να εκπροσωπεί τους εθελοντές της Χώρας και τις οργανώσεις τους, σε όλα τα γενικής φύσης μορφωτικού, τεχνικού, διοικητικού, οικονομικού, πολιτιστικού, δημοκρατικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος ζητήματα, που αφορούν στη βελτίωση της θέσης των πολιτών.

Να αναλαμβάνει ή και να εκτελεί προγράμματα δικτύωσης, ανταλλαγής και μεταφοράς γνώσης, τεχνολογίας , εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα και φορέων απο δωρήτριες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και γενικότερα να αναλαμβάνει προγράμματα ή να εκτελεί προγράμματα, διεθνή ή διακρατικά, διμερή, τριμερή ή και πολυμερή, που να έχουν αντικείμενο κάποιο απο τους στόχους της παρούσης οργάνωσης .

Να αποκαταστήσει τη διαφάνεια στην κατανομή των κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων που αφορούν τις ΜΚΟ.

Λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και την φιλανθρωπία, επίσης με σκοπό την ανάληψη της διαχείρισης και υλοποίησης κοινοτικών ή άλλων προγραμμάτων ως φορέας αυτών και η ανάπτυξη της επιμόρφωσης και της πρόσβασης στην εκπαίδευση όλων των ατόμων, ημεδαπών ή αλλοδαπών και πάσης φύσεως οργάνων μη κερδοσκοπικών,

– η ευαισθητοποίηση για την επιμόρφωση ατόμων, ΑΜΕΑ, ημεδαπών ή αλλοδαπών και πάσης φύσεως οργάνων μη κερδοσκοπικών σε πάσης φύσεως θεμάτων όπως σε θέματα υγείας, κοινωνικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος,

– η ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών μεταξύ αυτών και ΑΜΕΑ, για την διάδοση της αντίληψης για την αξία της μόρφωσης και της εκπαίδευσης,

– η δημιουργία υποστηρικτών δομών δικτύωσης για όλα τα άτομα προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης.

– η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και της έλλειψης δυνατοτήτων μάθησης

– η ενίσχυση της πρόσβασης στην γνώση και την εκπαίδευση, εκπόνιση προγραμμάτων για την εκπαίδευση , την επικοινωνία, τον πολιτισμό , το ευ αγωνίζεσθε , τον εθελοντισμό, την εκπόνηση προγραμμάτων για την δια βίου εκμάθηση και κατάρτιση, την ανάπτυξη δράσεων και θεσμών εκπαίδευσης και εκμάθηση της ελληνικής και αρχαίας ελληνικής γλώσσας αλλά και ξένων γλωσσών,

– η δημιουργία κοινότητας γνώσης και τράπεζας πληροφοριών για τους εθελοντές δράσης σε όλους τομείς, όπως πολιτισμού, περιβάλλοντος, κοινωνικής μέριμνας, υγείας, πρόληψης και καταστολής κινδύνων προερχομένων από τροχαία ατυχήματα, φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, όπως επίσης και η εν γένει δραστηριοποίηση στον πρωτογενή ,δευτερογενή και τριτογενή Τομέα με την ανάληψη πρωτοβουλιών- προτάσεων για την βελτίωση του βοιωτικού και κοινωνικού επιπέδου.

– η δημιουργία θεματικής πύλης στο διαδίκτυο που θα λειτουργεί ως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αντικείμενο την προώθηση των προγραμμάτων για την πολιτιστική κληρονομιά μας και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,

-η εξασφάλιση παροχής βοήθειας για τους νεοειρχόμενους μετανάστες με σκοπό να προσαρμοσθούν και να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, μέσω οργάνωσης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, εύρεσης εργασίας, βοήθειας, ιατρική περίθαλψη κλπ. , οργάνωση διδασκαλίας και δραστηριοτήτων με σκοπό την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, προγράμματα κατάρτισης για την επαναπροώθηση τους σε άλλες χώρες του εξωτερικού

– η ευαισθητοποίηση του στενότερου οικογενειακού και του ευρύτερου εκπαιδευτικού πλαισίου σε σχέση με τις μαθησιακές δυσκολίες μαθητών και των μαθητριών, οι οποίες αντιμετωπίζονται με διαφοροποιημένη διδασκαλία σχετική με τους ιδιαίτερους ρυθμούς μάθησης τους και τον τρόπο πρόσληψης της γνώσης,

– η ενημέρωση- Πληροφόρηση – Καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος και Συνεταιριστικής Παιδείας,

– η δημιουργία κέντρων προστασία και αρωγής αλλοδαπών, ΑΜΕΑ και μορφωτική υποστήριξη και καλλιέργεια τους,

– η δημιουργία συνεταιρισμών σε όλους τους τομείς και σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας,

– η ενίσχυση όλων εκείνων των παραγόντων που βοηθούν στην προαγωγή των επιστημών στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο , η συμμετοχή στις διαδικασίες αναβάθμισης του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου τόσο των Ελλήνων όσο και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των αλλοδαπών

– η συνεργασία για την διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της πληροφόρησης, του πολιτισμού, του τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας

– η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας των συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως ΜΚΟ , ΟΤΑ , Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κτλ με στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση και σε τρίτες χώρες για την μείωση του αναλφαβητισμού και για την πρόσβαση ομάδων πληθυσμού και μη κερδοσκοπικών φορέων στην κοινωνία της γνώσης

– η προώθηση θεσμικών μορφών διάδοσης της επιστημονικής γνώσης και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή΄ Ήπειρο και δεν είναι μέλη της κοινότητας.

– Κοινωνικής Οικονομία ή Τομέας της Αλληλέγγυας Οικονομίας ως ο Τρίτος Τομέας της Οικονομίας

– δράση που έχει ως απώτερο σκοπό την εκπαίδευση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής κινδύνου προκειμένου η αποκατάσταση να είναι όσο τον δυνατόν πιο σύντομη και πιο οικονομική. (ενδεικτικά : δράσεις όπως αυτές για την πολιτική προστασία, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, ως και την πρόληψη για θέματα υγιεινής – ατομικής υγείας και δημόσιας υγείας),

– Οργάνωση δράσεων νεολαίας και εθελοντών, διαμεσολάβησης και αξιοποίησης εργαλείων εκπαίδευσης

– η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί απο φυσικές ή κοινωνικές αναταραχές, σε άπορους, φτωχούς, κλπ

Για τους σκοπούς της η εταιρία μπορεί να προβαίνει

– στην ανάληψη πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την προάσπιση των δικαιωμάτων και την επιμόρφωση των ατόμων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, όπως και ευπαθών ομάδων αλλά και αναπήρων και μη κερδοσκοπικών φορέων,

– στην επιμόρφωση και εκμάθηση που θα δύναται να χορηγείται είτε με τη φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως,

– σε δράσεις εθελοντισμού για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού

– στις δράσεις για την εκπαιδευτική υποστήριξη στα λιγότερο προνομιούχα μέλη της κοινωνίας με προώθηση του πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντισμού και εκπαιδευτική υποστήριξη στα ΑΜΕΑ.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών ως και άλλων ατόμων που θα διαθέτουν τέτοιες γνώσεις και εμπειρία.

Our Services

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Web Design

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Development

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Branding

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Shopping

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

Hosting

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.

DataBase

Lorem Khaled Ipsum is a major key to success. They don’t want us to eat. The key is to enjoy life.